مزایده ها و مناقصات

ردیف تاریخ انتشار عنوان مهلت دریافت اسناد
1 1400/08/03 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Telecommunication Cable 1400/08/12
2 1400/08/03 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Transformer 1400/08/12
3 1400/08/03 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Air Coolers 1400/08/12
4 1400/08/03 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Control Valves 1400/08/12
5 1400/08/03 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Safety Relief Valve 1400/08/12
6 1400/08/03 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Filters 1400/08/12
7 1400/08/03 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Scrubber 1400/08/12
8 1400/07/28 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Actuated Valves (ON/Off Valves) 1400/08/10
9 1400/07/28 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات MV Switchgear 1400/08/10
10 1400/07/28 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات LV Switchgear & Capacitor Bank 1400/08/10
11 1400/07/27 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Instrument Cable 1400/08/08
12 1400/07/27 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Electrical Cable 1400/08/08
13 1400/07/06 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Instrument Pipe, Tubing & Fittings 1400/07/12
14 1400/06/30 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Field Instrument 1400/07/14
15 1400/06/16 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Shortage - 2nd Part- AG PIPE-FITTING-FLANGE 1400/06/22
16 1400/06/13 آگهی مزایده عمومی فروش ماشین آلات 1400/06/17
17 1400/04/09 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات STEAM TRAP 1400/04/31
18 1400/04/09 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات CHEMICALS 1400/04/31
19 1400/03/11 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Tuning Fork level Switches 1400/03/31
20 1400/02/12 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Sample Connection 1400/02/30
21 1400/01/29 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Flexible Hose & Hose Connection 1400/02/12
22 1400/01/23 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات LEVEL GAUGE 1400/02/05
23 1399/12/26 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات SPRING SUPPORT 1400/02/05
24 1399/12/23 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات VALVE 1400/01/18
25 1399/12/23 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات AG PIPE 1400/01/18
26 1399/12/23 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات AG FITTING 1400/01/18
27 1399/12/13 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات CERAMIC BALLS 1400/02/05ارتباط با ما

اگر فکر می کنید که استعداد و سرسختی لازم را دارید، با ارسال رزومه کاری خود، ما را یاری کنید.